تا پایان 1397/01/29 

رديف

سهامداران

تعداد سهام 

درصد سهام

1

شركت توسعه صنايع بهشهر(سهامی عام)

222.945.069

69.67

2

شرکت سرمايه گذاري سپه (سهامی عام) 

21.295.232

6.65

3

شرکت سرمايه گذاري سایه گستر سرمایه (سهامی خاص)

7.084.909

2.21

4

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 

6.202.262 1.93
5

شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام)

3.000.000 0.93

6

شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگان

2.000.000

0.62

7

آقای مهدی الیکائی 

1.800.000

0.56

8

ساير سهامداران حقیقی و حقوقی 

55.672.528

17.43

 

جمع 

320,000,000

100