آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت به عمل می آید با در دست داشتن اصل اوراق سهام و مدارک مربوطه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/11/10 در محل تهران خیابان مطهری، بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی پلاک 334 شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (IGI) تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

نوشته های مرتبط