مدیر تولید مهندس احمد زاهدی 

آدرس ايميل: zahedi@behpak.com                                                                          

 

مدیر برق و انرژی مهندس محمد علی سورکی   

آدرس ایمیلsouraki@behpak.com                                                   

مدیر فناوری اطلاعات مهندس مسعود میرجعفری

آدرس ایمیل : masoud.mirjafari@behpak.com                  

  مدیر مهندسی فروش علیرضا یخکشی فر  

  آدرس ایمیل: yakhkeshifar@behpak.com

مدیر فروش روغن و کنجاله مهندس مجتبی علیرضایی

آدرس ایمیل: alirezaei@behpak.com

مدیر خرید مهندس حمید نجفی

آدرس ایمیل: najafi.purchase@behpak.com

مدیر مالی قنبر عباسی 

آدرس ایمیل: abbasy@behpak.com

مدیر کنترل کیفیت مهندس مهدی حیدری  

آدرس ایمیل: heydari@behpak.com

مدیر فروش پروتئین سویا مهندس مهدی بادله

آدرس ایمیل:badeleh@behpak.com

مدیر حراست مهندس علی محمدی 

آدرس ایمیل :mohamadia@behpak.com

مدیر بازرسی و نظارت مهدی تقی زاده 

آدرس ایمیل: taghizadeh@behpak.com

مدیر فنی سید رمضانعلی کریمی

آدرس ایمیل: karimi@behpak.com

مدیر انبارها محسن قاسم زاده 

آدرس ایمیل:ghasemzadeh@behpak.com

مدیر روابط عمومی  راضیه سادات هاشمی 

آدرس ایمیل: r.hashemi@behpak.com 

 مدیر آموزش حسن خلیلی 

آدرس ایمیل: khalili@behpak.com

مدیر پشتیبانی و منابع انسانی مهدی رجبی

آدرس ایمیل: rajabi.m@behpak.com