رئیس هیئت مدیره آقای علی حیاتی 

آدرس ایمیل: hayati@behpak.com


نائب رئیس هیئت مدیره آقای امیر حمزه توسلی

آدرس ایمیل: tavasoli@behpak.com

 رئيس دفتر : jamili@behpak.com

عضو هیئت مدیره آقای علیرضا ییلاقی اشرفی

آدرس ایمیل: yeylaghi@behpak.com

عضو هیئت مدیره آقای قدرت رجبی 

آدرس ایمیل: rajabi@behpak.com

عضو هیئت مدیره آقای محمد غلامزاده

آدرس ایمیل: gholamzadeh@behpak.com