معاونت بهره داری- مهندس سيد قاسم نجفی تروجنی

آدرس ایمیل :najafi.plant@behpak.com  


معاونت بازرگانی- مهندس حمید هرگاهی 

آدرس ایمیل : hargahi@behpak.com

معاونت اداری و منابع انسانی-آقای قدرت رجبی  

آدرس ایمیل: rajabi@behpak.com

معاونت برنامه ریزی- مهندس علیرضا ییلاقی اشرفی

آدرس ایمیل: yeylaghi@behpak.com 

سرپرست معاونت مالی و اقتصادی - آقای هادی ارکیان

آدرس ایمیل: arkian@behpak.com