اعضای هیئت مدیره بهپاک

Behpak Board of Directors

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت بهپاک را در لیست زیر مشاهده کنید.

علی دانا
علی دانا
مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

dana@behpak.com
رئیس دفتر: jamili@behpak.com

ابوالفضل علی مراد
رئیس هیئت مدیره
 قدرت رجبی
قدرت رجبی
عضو هیات مدیره

rajabi@behpak.com