اعضای هیئت مدیره

حمید هرگاهی

سمت : سرپرست شرکت صنعتی بهپاک

ایمیل: hargahi@behpak.com
رئیس دفتر: jamili@behpak.com

سید اکبر موسوی مقدم

سمت : رئیس هیئت مدیره

ایمیل: mousavi@behpak.com

محمد غلامزاده

سمت : عضو هیات مدیره

ایمیل: gholamzadeh@behpak.com