گزارش تصویری حضور بهپاکی ها در راهپیمایی روز جهانی قدس